REGULAMIN SZKOLEŃ

Informacje ogólne:

1. Oferta szkoleniowa jest skierowana do absolwentów, a także studentów szkół wyższych na kierunku: fizjoterapia.

2. Program szkolenia oraz dostępne terminy znajdują się na stronie www.radoslawskladowski.pl

 


Zasady rekrutacji:

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem formularza umieszczonego na ww. stronie internetowej w zakładce Terminarz, po wybraniu określonego terminu lub mailowo smokrzycki.szkolenia@gmail.com.

a) gwarancją rezerwacji miejsca w wybranym terminie jest otrzymanie potwierdzenia od koordynatora

2. Osoba, która została zakwalifikowana do udziału w wybranym kursie jest zobowiązana wpłacić zaliczkę, o której terminie wpłaty zostaje poinformowana we wiadomości potwierdzającej rezerwację miejsca. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora. 

a) uiszczenie wpłaty zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz warunkami uczestnictwa (miejsce, data, koszt)

b) brak wpłaty zaliczki w określonym terminie upoważnia koordynatora do wykreślenia kursanta z listy uczestników.

c) W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zwrot zaliczki jest możliwy jedynie jeżeli rezygnacja nastąpiła w czasie nieprzekraczającym 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

d) Uczestnik ma prawo do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki w czasie przekraczającym 8 tygodni przed rozpoczęciem kursu tylko i wyłącznie w przypadku kiedy nie będzie mógł uczestniczyć w kursie z winy organizatora (zmiana terminu, zmiana miejsca lub inne zmiany ze strony organizatora)


Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezgynację z uczestictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres smokrzycki.szkolenia@gmail.com 

2. W przypadku rezygnacji z uczestictwa:

a) nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora

b)  opłatę rekrutacyjną Uczestnik może przenieść na wskazany przez siebie inny kurs 

3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.

4. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

 


Odwołanie szkolenia / zmiany terminu 

a) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia uczestnik może skorzystać ze szkolenia w innym- wybranym przez siebie z terminie, z listy opublikowanej na ww stronie internetowej w zakładce Terminarz.

b) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia organizator zależnie od wyboru uczestnika zwróci uiszczoną za kurs przedpłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez uczestnika terminu.

c) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itd.

d) Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu z przyczyn od niego niezależnych, bez zobowiązania zadośćuczynienia wobec uczestników. W takim wypadku organizator, na prośbę uczestnika jest zobowiązany jedynie do zwrotu przyjętych należności finansowych.

 


Koszt szkolenia i warunki płatności

1. Cena kursu zawiera:

a) Koszt szkolenia: koszty organizacyjne, wynagrodzenie wykładowców

b) Materialy szkoleniowe: skrypty,

c) Certyfikat

2. Cena kursu nie obejmuje:

a) narzędzi szkoleniowych

b) kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia.

3. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na rzecz organizatora przed upływem ustalonego terminu. Brak zaksięgowania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia i wykreślenia z listy uczestników.

4. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania całości opłaty za kurs nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

5. Organizator ma prawo do ustalania wysokości kwoty należnej za kurs według własnego uznania, uczestnik musi jednak zostać o niej poinformowany w momencie rezerwacji miejsca.

6. Rabaty dla stałych klientów są ustalane indywidualnie.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.radoslawskladowski.pl oraz portalach społecznościowych.

 

Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 

Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

 

Szkolenia Radosław Składowski

www.radoslawskladowski.pl

smokrzycki.szkolenia@gmail.com

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"