REGULAMIN

I. Regulamin korzystania ze strony internetowej radoslawskladowski.pl

Właścicielem strony internetowej www.radoslawskladowski.pl jest:

Medycyna Manualna spółka cywilna
Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka
19-110 Goniądz, Downary 29A
NIP: 7732479371; REGON: 364970200

zwana dalej Organizatorem Szkoleń.

Kontakt z Organizatorem Szkoleń:
– tel.: 795 666 509 (od Pn. do Pt. w godzinach od 8:00 do 16:00)
– e-mail: szkolenia@frsc.pl
– adres do korespondencji: ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Dolna

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej, a w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie Organizatora Szkoleń.

2. W celu korzystania ze strony internetowej przez  Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Wypełnienie formularza nie wymaga rejestracji na stronie. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową wiadomość rekrutacyjną, zawierającą wszelkie informacje do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz rekrutacyjny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami pkt. I.3. niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana regulaminu

Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

3. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Manualna spółka cywilna Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka, 19-110 Goniądz, Downary 29A, NIP: 7732479371, REGON: 364970200

2. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: szkolenia@frsc.pl.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

9. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://www.radoslawskladowski.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

 

II. Regulamin szkoleń organizowanych przez Medycyna Manualna s.c.

1. Informacje ogólne

1. Oferta szkoleniowa skierowana jest do absolwentów, a także studentów szkół wyższych na kierunku: fizjoterapia.

2. Program szkolenia oraz dostępne terminy znajdują się na stronie www.radoslawskladowski.pl

2. Zasady rekrutacji

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej w zakładce Terminarz, po wybraniu określonego terminu lub mailowo na adres szkolenia@frsc.pl.

2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca w wybranym terminie jest otrzymanie wiadomości e-mail od koordynatora szkoleń.

3. Osoba, która została zakwalifikowana do udziału w wybranym kursie jest zobowiązana wpłacić zaliczkę. O kwocie i terminie wpłaty zaliczki Uczestnik zostaje poinformowany w wiadomości potwierdzającej rezerwację miejsca. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora.
a) uiszczenie wpłaty zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz warunkami uczestnictwa (miejsce, data, koszt),
b) brak wpłaty zaliczki w określonym terminie upoważnia koordynatora do wykreślenia kursanta z listy uczestników,
c) w przypadku rezygnacji z udziału w kursie zwrot zaliczki jest możliwy jedynie jeżeli rezygnacja nastąpiła na co najmniej 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
d) Uczestnik ma prawo do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki wyłącznie w przypadku, kiedy nie będzie mógł uczestniczyć w kursie z winy Organizatora (zmiana terminu, zmiana miejsca lub inne zmiany ze strony organizatora).

3. Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez e-mail na adres: szkolenia@frsc.pl.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat; wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

3. Wniesioną opłatę rekrutacyjną Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem przenieść na wskazany przez siebie inny kurs.

4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.

5. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, Uczestnik ma możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

4. Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu 

1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Uczestnik może skorzystać ze szkolenia w innym – wybranym przez siebie z terminie, z listy opublikowanej na stronie internetowej w zakładce Terminarz.

b) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia organizator zależnie od wyboru uczestnika zwróci uiszczoną za kurs przedpłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez uczestnika terminu.

c) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itd.

d) Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu z przyczyn od niego niezależnych, bez zobowiązania zadośćuczynienia wobec uczestników. W takim wypadku organizator, na prośbę uczestnika jest zobowiązany jedynie do zwrotu przyjętych należności finansowych.

5. Koszt szkolenia i warunki płatności

1. Cena kursu zawiera:
a) koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, poczęstunek, wynagrodzenie wykładowców,
b) materiały szkoleniowe: skrypty,
c) certyfikat lub dyplom.

2. Cena kursu nie obejmuje:
a) narzędzi szkoleniowych,
b) kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia.

3. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na rzecz Organizatora przed upływem ustalonego terminu. Brak zaksięgowania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia i wykreślenia z listy uczestników.

4. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania całości opłaty za kurs nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

5. Organizator ma prawo do ustalania wysokości kwoty należnej za kurs według własnego uznania, uczestnik musi jednak zostać o niej poinformowany w momencie rezerwacji miejsca.

6. Rabaty dla stałych klientów są ustalane indywidualnie.

6. Ochrona danych osobowych

1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.radoslawskladowski.pl oraz portalach społecznościowych.

7. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

8. Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres szkolenia@frsc.pl w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"